Sinapsys Rend

Politica de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Sinapsys Rend, în calitate de operator de date. Solicitam anumite date cu caracter personal atât despre dumneavoastră cât și despre compania pe care o dețineți pentru a va putea ajuta cu proiectul dumneavoastră.

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Sinapsys Rend va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel ( ex: nume și prenume, email, telefon etc ).

3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Sinapsys Rend prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin contract din partea dumneavoastra, sa va rezolvam anumite probleme pe care le intampinati cu ajutorul unor servicii oferite de Sinapsys Rend. Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Sinapsys Rend.

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sinapsys Rend poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Sinapsys Rend în desfășurarea activității.

6. Transferul datelor cu caracter personal

Sinapsys Rend nu transfera datele dvs. personale, către tari din afara UE sau SEE.

7. Drepturile de care beneficiați

Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare, conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Sinapsys Rend sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Sinapsys Rend poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@sinapsysrend.ro

8. Google Analytics

Folosim Google Analytics deoarece ne ajuta sa luam decizii. Google colecteaza date prin intermediul Google Analytics asa ca va sfatuim sa citit cu atentie politica de confidentialitate a acestora: https://policies.google.com/?hl=ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Cookie